BÖLÜM –GENEL ŞARTLAR

1. İŞİN TANIMI:

Mekanik tesisatlar (ASTM, ASHRAE, NFPA, BS, ISO, DIN normları, TSE ve Yerel) Yönetmelik esaslarına göre yapılarak, mükemmel fonksiyon görür durumda iş sahibine yerinde teslim işidir.

2. GENEL ŞARTNAMELER, STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER:

Proje, proje raporu ve malzeme listelerinde belirtilmeyen teknik hususlarda,

a. Türk Standartları

b. ASTM, ASHRAE, NFPA, BS, ISO, DIN normları ve Genel Teknik Kuralları

c. Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi

Proje ve Teknik spesifikasyonlarda aksine göre bir ibare ya da çizim olsa dahi, müteahhit firma teklif konusu işleri yukarıda belirtilen normlara göre yapmak zorundadır.

3. MÜTEAHHİTİN SORUMLULUĞU:

a. Müteahhit firma yapacağı işin kusursuz olmasından ve tüm mekanik tesisatın mükemmel fonksiyon görür durumda çalışmasından sorumludur.

b. Bu nedenle müteahhit yapılacak işin EHLİ SIFATIYLA kendisine teslim edilen projeyi ve diğer ihale evrakını inceleyerek, yapıya ait diğer projeler ile (mimari, statik, elektrik, makine montaj resimlerini) karşılaştırarak, kontrollük ve proje müellifleri ile görüşecek ve tesisatın mükemmel bir şekilde çalışacağından emin olacaktır.

c. Müteahhit, bu konuda herhangi bir itirazı varsa veya yukarıda adı geçen şartname, standart, yönetmelik ve genel teknik kurallara aykırı veya eksik bir husus tespit ettiği takdirde, bu durumu kendisinin teklif edeceği çözüm yolu ile birlikte sözleşme imza tarihine kadar kontrollüğe yazılı olarak bildirecektir. Aksi takdirde daha sonraki safhalarda proje ve keşifler üzerinde büyük değişiklikler yaratacak müteahhit istekleri, kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

d. Müteahhit iş sahibi tarafından temin edilecek malzeme ve ekipmanların ihtiyaca uygun olarak sipariş edilebilmesi için gerekli metraj ve spesifikasyon çalışmalarını işin programına uygun olarak zamanında hazırlayıp sipariş esas olarak kontrollüğe verecektir.

4. CİHAZ SEÇİMİ VE CİHAZ KATALOGLARI:

a. Müteahhit, ihale kapsamında ve teknik şartnamede belirtilen cihazları seçmek zorundadır.

b. Müteahhit teklifini verirken, öngörülen cihaz tiplerini veya muadili kalite ve özellikteki (kapasite, ebat... vb.) cihazları dikkate alarak teklif verecektir. Müteahhit, keşif listelerinde belirtilen cihazların dışında ve muadili olarak veya teknik açıdan daha üstün nitelikte gördüğü cihaz tiplerini esas alarak teklif vermek istediği takdirde, teklif ettiği cihazı;

· İmalatçı firma, adı, adresi ve telefonlarını

· Cihaz tipini,

· Kapasite ve mühendise hitap eden teknik spesifikasyonlarını içeren prospektüsünü ,

· Referanslarını

İş sahibine sunarak onay alacaktır.

c. İki veya daha fazla sayıda aynı sınıftan malzeme ve ekipmanın gerekmesi halinde, bunların mümkün olduğunca aynı üreticini mamulü olmasına dikkat edilecektir.

d. Garanti ve Yedek Parça:

Teklif ile birlikte tüm cihazlar için garanti süresi 3 yıl olarak belirtilecek.

e. Firmalar montaj ettikleri malzeme ve ekipmanların bakımlarını 3 yıl süre ile ücretsiz yapacaklardır.

5. MALZEMELERİN KORUNMASI:

a. Müteahhit iş kapsamında yer alıp da kendisi tarafından, veya iş sahibi tarafından şantiyeye intikal ettirilen malzemelerin ve cihazların yerine monte edilmesine ve montaj sonrası geçici kabule kadar geçecek zaman içinde korunması ve herhangi bir zarar görmemesi için gerekli bütün önlemleri, cihazların korunum talimatnamelerini ve şartlarını da sağlamak suretiyle almak zorundadır.

b. Yeterince ve uygun şartlarda korunmaması nedeniyle malzeme ya da cihazlarda meydana gelebilecek her türlü deformasyonlar ve gerekirse malzeme ya da cihazın değiştirilmesinden doğacak her türlü zararlar müteahhit tarafından karşılanacaktır.

6. GÜRÜLTÜYE VE TİTREŞİME KARŞI ÖNLEMLER:

Müteahhit projede gösterilmiş olsun veya olmasın, tüm tesisatın mümkün olduğu kadar sessiz titreşimsiz çalışması için gerekli bütün önlemleri alacaktır.

a. Tüm dönen ve periyodik hareket yapan mekanik ekipmanları, titreşim iletimi ve mekanik olarak bina konstrüksiyonuna ses iletimini en alt düzeye indirmek için, yaylı titreşim izolatörleri üzerine yerleştirecektir.

b. Titreşim izolatörleri, eşit bir çökme dağılımı sağlamak için, ağırlık dağılımı ile uyumlu bir şekilde seçilecektir.

c. Kanal tipi fanları ve kanallı split klimaları gövdelerinden bina konstrüksiyona titreşim intikalinin önlenmesi için cihaz (metal profil) ayakları ile çelik konstrüksiyonuna, profil boyunca, takriben 10-15 cm genişliğinde ve 5-8 cm kalınlığında lastik, kauçuk vb. levhalar konulacaktır.

d. Hava kanalları ile taşıyıcı profiller arasına lastik, kauçuk vb. esnek levhalar konulacaktır.

e. Hava kanalları, duvar ve döşeme geçişlerinde kanal ve duvar arasında cam yünü izolasyon malzemesi (2-3 cm. kalınlıkta), veya kauçuk esaslı izolasyon malzemesi (1 cm. kalınlıkta) kullanılacaktır.

f. Boruların duvar geçişlerinde cam yünü, tavan ve döşeme geçişlerinde ise, 2 üst çap büyük borudan kovanlar kullanılacak ve araya cam yünü sıkıştırılacaktır.

7. ŞANTİYEYE GELEN HATALI KUSURLU İMALATLAR:

Tesisatta kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar yeni kusursuz halde olacaktır.

Şantiyeye intikal edip de hatalı ya da kusurlu bulunduğundan dolayı geri iadesi söz konusu olan malzemelerde herhangi bir tahribat olmuş ise, yeni malzemenin şantiyeye intikalini temin için gerekli tüm giderler ile zarara uğradığından dolayı elde kalan malzeme için yapılan tüm masraflar müteahhit tarafından karşılanacaktır.

8. CİHAZ ETİKETLERİ VE KODLAMA:

Ekipmanlar o ekipman üzerine asılan isim etiketleri ile tanıtılacaktır. Bu etiketler projeler üzerindeki isimlerle aynı olacaktır.

Bina içindeki borular sıcaklık-boru işaretleri ile tanıtılacaktır. Bu işaretle vinil kumaştan yapılıp kuvvetli bir yapıştırıcı ile yapıştırılacak veya kaliteli yağlı boya ile renk kodlanması yapılacaktır. Bunlara ilaveten akış yönünü gösteren ok işaretleri kullanılacaktır.

İşaretler tüm vanalarda tüm duvar girişlerinde ve düz borularda her 6 m’de bir olacaktır. İşaretlerin bir engelle görünememesi halinde işaretler borunun görünür yerlerine yapılacaktır.

9. DELİK AÇMA İŞLEMLERİ:

Statik projede kanal ve boru geçişleri için döşemede bırakılması gereken delikler gösterilmiş olup normal olarak bu deliklerin sonradan açılmasına gerek yoktur.

Müteahhit, işe başlamadan önce mevcut deliklerin yerlerini kontrol edecek herhangi bir nedenle bu deliklerin büyütülmesi veya yeni delik açılması gerekiyorsa en kısa zamanda yazılı olarak kontrollüğe bildirmek suretiyle statik mühendisliğinden onay isteyecektir. Müteahhit kontrollük tarafından yine yazılı olarak kendisine bildirilecek söz konusu onayı almadan hiçbir şekilde kendiliğinden delik büyütme veya delik açma işlerine girişmeyecek, giriştiğe taktirde doğabilecek her türlü dolaysız veya dolaylı zarardan sorumlu olacaktır.

Müteahhit, onay alarak yapacağı delik büyütme veya yeni delik açma işlerini büyük bir titizlikle yapacak, açılan delikler düzgün geometrik şekilli ve ancak ihtiyacı karşılayacak büyüklükte olacaktır.

Müteahhit bu amaçla delik tabancası, KAROT, matkap, vb. gibi düzgün delik açmaya yarayan aletler kullanacaktır. Yanlış yerde gereğinden büyük ve düzgün olmayan bir biçimde açılmış deliklerin kapatılması veya onarılması müteahhit tarafından yaptırılacak ve bütün bunlar için ayrıca bedel ödenmeyecektir.

10. DÖŞEME, TAVAN VE DUVARLARDA TESPİT İŞLERİ:

Cihaz, kanal, boru vb. tesisat elemanlarının döşeme, tavan ve duvarlara tespitinde müteahhit varsa projede gösterilmiş veya imalatçı kataloglarında verilmiş detaylara, yoksa genel teknik şartnamelere kesinlikle uyacaktır. Bu sayılanlar arasında çelişki olması halinde karar, kontrollüğe ait olacaktır. Tespit işlerinde birinci öncelik tespit noktasının sağlamlığı ve kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getirmesi olmakla birlikte, müteahhit tespit biçiminin çevresindeki mimari elemanlara uyumu ve tespit elemanlarının düzgün, homojen ve güzel görünümlü olmasına dikkat edecektir. Kontrollükçe beğenilmeyen tespit noktaları müteahhit tarafından sökülecek ve müteahhite herhangi bir bedel ödenmeksizin usulüne uygun olarak yeniden yaptırılacaktır. Müteahhit, tespit işleri sırasında yapı elemanlarına hiçbir zarar vermeden çalışacaktır. Zorunlu olarak yapılması gereken kırma işleri mümkün olan en alt düzeyde tutulacak, gereğinden fazla kırma ve yıkma işleri yapılmışsa, bunların onarımı müteahhit tarafından yaptırılacaktır. Müteahhit yapmadığı takdirde kontrollük müteahhite nam ve hesabına bir başkasına yaptıracak ve bedeli müteahhitin ilk hakedişinden kesilecektir. Müteahhit bu konuda hiçbir hak talep edemeyecektir.

11. TESİSATIN DENENMESİ:

Tesisatın denenmesi TSE, ASTM ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Mekanik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine göre yapılacak, ancak bazı cihazların imalatçısı tarafından verilmiş özel deneme şartnamesi varsa, o şartnameye de uyulacaktır.

Testler:

Fonksiyon ve çalışma testlerini yapabilmek için gerekli tüm işgücü ve ekipman temin edilecektir. Tüm testler iş sahibinin yetkili mühendisleri huzurunda yapılacak ve test sonuçları dökümü çıkartılarak, bir rapor halinde iş sahibine teslim edilecektir. Çalışma testleri tüm sistemin çalıştığını ve kontroller ile değişen koşullara doğru cevap verdiğini göstermelidir. Fonksiyon testleri ise sistemin gerçek performansını göstermelidir. Herhangi bir malzeme veya ekipman bu testlerden birini geçemeyecek olursa derhal sökülecektir ve yenisi ile değiştirilerek yeniden teste tabi tutulacak ve mükemmel fonksiyon görür şekilde olması sağlanacaktır.

Çeşitli lokal testler yapıldıktan sonra tüm sistem uygun çalışma koşullarını sergilemek üzere çalışma testlerine tabi tutulacaktır. Isıtma, soğutma, havalandırma ve diğer tesisat sistemleri birbirini izleyen en az üç gün boyunca mümkün olan tüm çalışma çevrimlerinde çalıştırılmalıdır. İş sahibinin, teknik personelinde bu süre zarfında eğitilmelidir. Çalışma testleri müteahhit tarafından gerçek çalışma koşulları altında yapılacaktır.

12. TANITMA, İŞLETME VE BAKIM TALİMATNAMELERİ:

Müteahhit Bayındırlık Bakanlığı Şartnamelerine uygun olarak ve iş sahibinin isteklerini dikkate alarak ihale kapsamındaki tüm ünitelerin kontrollüğün ve iş sahibinin isteğine paralel olarak işletme ve bakım talimatnamelerini hazırlayacaktır. Talimatnameler aşağıda belirtilenleri kapsayacak şekilde ve ciltlenmiş olarak 5 takım halinde iş sahibine teslim edilecektir.

a. Talimatnamenin ait olduğu bölümün Zerox veya başka bir metot ile küçültülmüş projesi yer alacaktır. (As-Built projelerinin küçültülmüşü) Proje üzerinde talimatnamelerin daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli numaralama ve açıklamalarda yer alacaktır.

b. Sistemlerin emniyetli şekilde nasıl çalıştırılacağına dair talimatnameler yer alacaktır. Talimatname teknisyeninin rahatça anlayabileceği düzeyde tanzim edilmiş olacaktır.

c. Kullanılan tüm cihazlar için aşağıdaki belgeler verilecektir.

1. Mekanik montaj resimleri ve kaide resimleri (projeye uygun olarak)

2. Boru, kablo vb. bağlantı şekilleri (projeye uygun olarak)

3. Kullanma ve bakım talimatnameleri

4. Elektrik akım şemaları

(Arıza anında bakımın rahatça yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde tanzim edilmiş olarak

5. Cihazın kapasite tabloları

– Verebildiği kapasite

– Çalışma şartları

– Elektrik bağlantı ve güç değerleri vs.

– Cihazın dolu ve boş ağırlıkları

– Arıza ve bakım talimatnameleri ve müracaat adres ve telefonları

– Garanti belgeleri

– Yedek parça listesi ve tarifleri

– Lüzumlu yağlama malzemeleri ve talimatnameleri

– Periyodik bakım cetvelleri mutlaka verilecektir. (3 Kopya)

Not:

1. Tüm bu talimatnameler ASTM, ASHRAE, NFPA standartlarına uygun olarak hazırlanacaktır.

2. Tanıtma, işletme ve bakım talimatnamelerinin hazırlanması ve çoğaltılması için gerekli tüm masraflar müteahhit tarafından karşılanacaktır.

3. As-Built projelerinin hazırlanması ve çoğaltılması için gerekli tüm masraflar müteahhit tarafından karşılanacaktır.

1.SIHHI TESİSAT

1.1-Lavabo ve Lavabo Tesisatı

-Tezgâh üstü oval lavabo beyaz, fayans camlaşmış çini, ekstra sınıf olmalı.

-Bedensel engelli lavabosu ve yarım ayağı fayans camlaşmış çini, ekstra sınıf olmalı.

-Lavabo batarya gövdesi prinçten (MS58) preste, dış gövde yüzeyi krom malzeme ile kaplanmış, salmastra grubu seramik malzemeden imal edilmiş olmalı.

-Lavabo bataryası fotoselli, tek gövde, lavabo üzerine, batarya su giriş hattına filtre takıldıktan sonra montajlanmış olmalı.

-Lavabo bataryası su akışına 60-120 sn arasında müsaade etmeli.

-Lavabo sifonu, Ø32 borusu, boru üzerindeki koku giderici esi, polietilen malzemeden imal edilmiş, lavabo içindeki süzgeci prinçten imal edilmiş, üzeri krom kaplı, sızdırmazlık contası EPDM malzemeden olmalı.

-Lavabo sifonu, pis su giderine, sızdırmazlığı önleyici kauçuk esaslı adaptör ile bağlanmalı.

-Ara musluk gövdesi ve salmastra grubu prinçten(MS58),preste, dış gövde yüzeyi krom malzeme ile kaplanmış, açma-kapama sızdırmazlığını sağlayan contası EPDM malzemeden imal edilmiş olmalı.

-Ara musluk ile batarya bağlantısı, paslanmaz çelik spiral boru ile bağlanmış olmalı.

1.2-Alafranga Hela Taşı ve Tesisatı

-Kendinden rezervuarlar klozetler, camlaşmış cini, ekstra sınıf olmalı.

-Zemine oturan klozetin montajı, paslanmaz çelik dübel ve cıvata ile yapılmış olmalı.

-Klozet kapağı, akrilik malzemeden olmalı.

-Ara musluk, taharet musluğu, gövdesi ve salmastra grubu prinçten(MS58),preste, dış gövde yüzeyi krom malzeme ile kaplanmış, açma-kapama sızdırmazlığını sağlayan contası EPDM malzemeden imal edilmiş olmalı.

-Taharet borusu paslanmaz çelik malzemeden olmalı.

1.3-Ayna

-Lavabo tezgâhı boyunca ve yüksekliği 60cm olmalı.

-Kristal ayna paslanmaz çelik tırnaklar içinde duvara montaj yapılı olmalı.

1.4-Kâğıtlık

-Kâğıtlık gövdesi paslanmaz çelik(AISI 316) malzemeden imal edilmiş olmalı.

-Kâğıtlık duvara çelik dübel ve paslanmaz cıvata ile montajlanmış olmalı.

1.5. Engelliler için Sabit ve Katlanabilir Tutuma Barı

-Sabit tutunma 740x700xØ32 mm boyutlarında ve katlanabilir tutunma barı 800x Ø28 paslanmaz malzemeden imal edilmiş, üzeri elektrostatik boya ile boyanmış olmalı.

1.6- Banyo Yer Sifonu(10x10cm)

-Gövdesi, temizlik için sökülebilir iç tapası, sert plastik malzemeden ve ızgarası alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalı.

-10x10x5.5 cm boyutlarındaki yer sifonunun, çıkış ağızı Ø32 olmalı.

1.7-Su sayacı

-Sanayi ve ticaret bakanlığının 26.04.2002/24737’de yayınlanan ölçü aletleri yönetmeliğinde açıklanan şartları sağlayan cihaz olmalı.

1.8-Flotör

-Gövdesi, kollu ve bağlantı rekoru prinçten(MS58) preste imal edilmiş olmalıdır.

-Şamandırası küre veya yarı küre biçiminde sızdırmazlığı sağlanmış sert plastikten olmalı.

1.9-Hidromatlı Monofaze Hidrofor

-Hidrofor pompasının işletimini sağlayan hidromat cihazı, yatay tip çok kademeli bir santrifüj pompa üzerine monte edilmiş olmalı.

-Elektrik motorları monofaze olmalı ve motor termik koruması kendi üzerinde olmalıdır. Hidroforun üzerinde, elektrik besleme kablosu dâhil tüm kablo bağlantıları gerçekleştirilmiş olmalı ve elektrik besleme kablosunun ucunda standart elektrik fişi bulunmalıdır.

Hidroforun susuz çalışmaya karşı korunması ayrıca bir seviye flatörü kullanımına gerek kalmaksızın hidromat cihazı tarafından gerçekleştirilebilir olmalı.

-Hidrofor tesisat basınca 1,7 bara düştüğünde otomatik olarak çalışmaya başlamalı, su kullanımı bittiğinde ve tesisat basıncı asgari 2,2 bara ulaştığında yine otomatik ve gecikmeli olarak durdurabilir olmalı.

-Çek valf fonksiyonu hidromat cihazının içine entegre edilmiş olmalı ve hidroforun çalışması için ayrıca bir çek valf kullanımına gerek kalmamalıdır.

1.10-Silindirik Su Deposu

-2mm kalınlığında paslanmaz çelikten silindirik olarak imal edilmiş olmalı.

1.11.Elektrikli Su Isıtıcı

-İç su kazanı kireçlenmeyi önleyici emaye kaplama olmalı.

-İç kazan ile fırın boyalı dış gövde arası cam yünü ile izolasyon yapılmış olmalı.

-Bakır ısıtıcı, su ile direk temas etmemeli, ısıtıcı bir koruyucu kovan içinde olmalı

-Sıcaklık ayar göstergesi dijital olmalı.

2.MÜŞTEREK TESİSAT

2.1-Temizsu Tesisatı Boruları

-Temizsu tesisatında bina içinde polipropilen (PPR-C) ve tip3’ten,alüminyum folyolu,PN20 sınıfına dahil,Saglık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılabilir sertifikalı boru kullanılmış olmalı.

-Temizsu boruları, fizyoterm kaynak makinesi ile boru uçları ve ek parçaları 260°C sıcaklıkta sıkılarak birleştirilmiş olmalı.

-Temizsu tesisatında birleştirilmesi yapılan boru ek parçaları, aynı marka boru ve ek parçaları olmalı.

-Temizsu tesisatında Ø ile gösterilmiş borular polipropilen boru olmalı.

2.1-Pissu Boru Tesisatı

-Pissu tesisatında, hafif –sert polivinil klorürden(HPVC-U) malzemeden imal edilmiş boru kullanılmış olmalı.

-Pissu boruları, çift dudaklı ve conta içerisindeki segmanlar, mufun içerisine fabrikada yerleştirilmiş geçme muflu birleştirme yapılmış olmalı.

-Boru bağlantılarında kullanılacak boru ek parçaları aynı marka boru ve ek parçaları olmalı

2.2.Klima Tesisatı Boruları

-TS 380’göre imal edilmiş, kangal tip eksiz ve et kalınlığı 1mm bakır boru olmalı.

-Bakır boru üzeri kauçuk esaslı boru tip izolasyon yapılmış olmalı.

2.3-Çelik Kolu Küresel Vana

-Küresel vana gövdesi pirinçten(MS58), preste imal edilmiş ve gövde kumlanarak, nikel kaplanmış olmalı.

-Tam geçişli küresel vananın, küre ve hareket mili AISI 316 paslanmaz çelik, sızdırmazlık elemanı PTFE olmalı.

2.4-Geri Tepme Ventili ( Toplu Çekvalf)

-Çek valf gövdesi dişli ise pirinçten(MS58),preste imal edilmiş, çekvallf gövdesi flaşlı ise dökme demir (GG25), olmalı

-Çekvalf topu AISI316 paslanmaz çelik olmalı.

2.5-Pislik Tutucu

-Pislik tutucu gövde bağlantısı flaşlı ise gövdesi ve kapağı dökme demir (GG25) olmalı

-Pislik tutucu gövde bağlantısı dişli ise pirinçten(MS58),preste imal edilmiş olmalı

-Süzgeç elemanı AISI316,süzme hassasiyeti 850μm;delik sayısı 64 adet/m2,tel çapı 0.37 mm olmalı

3.HAVALANDIRMA TESİSATI

3.1- Split Klima

-Cihazların dış ünite ve iç ünitesi İSO-CE ve EUROVENT belgelerine sahip olmalı.

-Soğutma kapasite değerleri 27ºCKT/19ºC YT iç sıcaklık ve 35 ºC KT/24 ºC YT dış sıcaklıkları için verilmiş olmalı.

-Heat Pump cihazlarda ısıtma değerleri 20ºC KT/15ºC YT iç sıcaklık ve7ºCKT/6ºC YT dış sıcaklıkları için verilmiş olmalı.

-Soğutma modunda 43ºC,ısıtma modunda -10ºC dış ortam sıcaklık aralığında çalışabilir olmalı.

-Dış ünite ile iç ünite arasında dikeyde 30 m, yatayda 50 m mesafede bakır borulama yapılıyor olmalı.

-Cihazlar ozona zararlı HCFC içermeyen R410A gazı ile çalışıyor olmalı.

-Inverter kompresörde Neodymium mıknatıslı DC motor olmalı.

-Enerji kesintisi olup, tekrar geldiğinde, cihaz son çalışma konumunu hafızada tutup, aynı modda (ısıtma-soğutma, fan devri ve ayarlanan sıcaklıkta) çalışmaya devam ediyor olmalı.

-Heat pump modellerde defrost koruması, dış ünite defrosta girdiğinde, iç ünite fanı durarak, içeriye soğuk hava üflenmesini önlemeli, defrost çözüldükten sonra, iç ünite fanı sıcak hava üfleyerek çalışmaya başlıyor olmalı.

-Arıza teşhis fonksiyonu, arıza durumunda, arıza bildirimi ve arıza kodu kumanda üzerinden okunabilir olmalı.

-Dış ünitede fan kontrolü olmalı.

-Kompresör de alçak basınç koruması olmalı.

-Dış ünite, dış ortam şartlarına ve korozyona karşı, standart kondenser korumasına ilave olarak ekstra koruma malzemesi ile kaplanarak korumalı olmalı.

-İç ünitelerde toz filtresiyle beraber ekstra filtreleme için plazma filtre olmalı.

-İç ünite ve dış ünite kablolu ve kablosuz uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir olmalı.

-Dekorasyon paneli kolaylıkla çıkarılabilmeli ve filtre temizliği kolaylıkla yapılabilir olmalı.

3.2-Döner Roturlu Klima cihazı

-Cihaz gövdesi mm kalınlığında, galvanizli saçtan imal edilmiş, tek cidarlı, dış yüzeyi elektrostatik toz boya ile boyanmış, gövde içersi,19 mm kalınlığında alüminyum folyo kaplı kauçuk izolasyon yapılmış, gövde 2 mm kalınlığında galvaniz şase üzerine montajlanmış, gövde içerisinde evaporatör, kondenser, kompresör, döner rotorlu ısı geri kazanım cihazının otomasyonu, emiş ve üfleme fanları bulunuyor olmalı.

-Cihazın kompresörü, tam hermetik tipte, elektrik koruma sınıfı F, kompresör içinde, iç tahliye valfi, üzerinde karter ısıtıcısı, kompresör şase üzerine titreşim yutucular ile montajlanmış olmalı

-Döner rotorlu ısı geri kazanım cihazı, havadan havaya nem ve ısı transferi yapabilir, rotor dönüş hızı otomatik olarak ayarlanabilir, yüksek higroskopik özelliğe sahip malzeme ile kaplanmış olmalı.

-Cihaz fanları, plug tip, geriye eğik seyrek kanatlı,kendinden motorlu,fan motor devri 1400 rpm’den ve motor gücü 450 W daha yüksek olmalı.

-Cihaz hava girişlerinde EN779 standartlarına uygun galvaniz çelikten özel çerceveli G4 kalitesinde kaset filtre, filitre hava direnci 45 Pa değerinden daha yüksek, filtrelerde kirlilik sensörü olmalı.

-Evaporetör ve kondenser ASTME 36/e53’de verilen özelliklerde bakır boru, üzeri ASTM B 209-78 göre ALLoy 1100 özellikli alüminyumdan imal edilmiş kanatçıklar sıkı geçme olarak yerleştirilmiş,evaporatör üzerinde damla tutucu, evaporatör ve kondenser üzerindeki hava hızı 2,56 m/sn büyük olmamalı ve evaporatör altında 1 mm kalınlığında paslanmaz çelik yoğuşma tavası olmalı.

-Evaporatör ve kondenser EUROVENT sertifikalı olmalı.

-Elektrik panosu üzerinde cihazın programlandığı şekilde çalışmasını temin eden elektronik kontrol kartı ile beraber çalışabilecek, her türlü kompanent olmalı.

3.3-Mutfak Egzoz Fanı

-Gövdesi 5 mm galvanizli çelik saçtan, önden emip, üsten basan, elektrik motoru, kasası dışına montajlanmış, montaj ayaklı fan olmalı.

-Aksiyal fan kanatları galvanizli çelik saçtan geriye eğik seyrek kanatlı ve +60°C ile +1000°C sıcaklık aralığında çalışabilir şekilde seçilmiş olmalı.

-Fan elektrik motoru IP 55 koruma sınıfı, 4 kutuplu kendinden soğutmalı, sürekli kullanıma uygun yapıda olmalı.

3.4-Hava Kanalları

-Yuvarlak hava kanalları spiral kenetli ”SPİRO Sistem“ ile galvanizli saçtan yuvarlak olarak imal olmalı.

-Kanal kalınlıkları, mukavemetlendiricileri ve sızdırmaz özellikleri: SMACNA’ya göre 750pa basınç ve (B) sızdırmazlık sınıfı olmalı.

-Hava kanallarında kullanılan dirsek, ayrım ve te parçalarının kesilip, bükülmesi ve dikişlendirilmesi fabrikasyon olmalı.

-Kanal, dirsek ve diğer tüm branşmanlar “SMACNA DUCT CONSTRUCTION STANDARTS 1999” a uygun ve TSE’li olmalı.

3.5-Isı İzolasyonsuz Bükülebilir Yuvarlak Kanallar

-Üç kat alüminyum laminattan imal edilmiş bükülebilir yuvarlak boru ve alüminyum laminatlar arası 30mm kalınlıkta cam yün ile izolasyon yapılmış olmalı.

-Kanalların bükülme çapları 0.54 x dış çap şartını sağlamalı ve büküldüğünde meydana gelen dirseğin kalıcılığını sağlayan helezon çelik telli olmalı.

3.6-Hava Kanalları İzolasyonu

-Kanallar izolasyonları düşük ısı iletkenliği ve yüksek su buharı difüzyon direncine sahip kauçuk köpüğü ile olmalı.

-Yanmazlık sınıfı A2 olmalı

-Bina dışındaki hava kanalarının izolasyon üzeri alüminyum saç kaplama olmalı.

3.7-Liner Menfez

-Lineer menfez çerçevesi ve kanat grubu alüminyum ekstrüzyon malzemeden imal edilmiş ve yüzeyi temizlendikten, kromatlama işleminden sonra 60 mikron kalınlığında %20 parlaklıkta elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalı.

-Lineer menfez çerçeve ve kanat grubu iki ayrı yapıda olmalı.

-Zıt kanatlı hareketli damper özel anahtarı ile ayarlanabilir olmalı.

-Zıt kanatlı damper alüminyum ekstrüzyon malzemeden imal edilmiş ve yüzeyi temizlendikten, kromatlama işleminden sonra 60 mikron kalınlığında%20 parlaklıkta elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalı

3.8-Kare petek menfez

-Kanatlar yatay ve dikey eksende hareketli olmalı

-Petekleri alüminyum saçtan özel olarak kesilmiş ve petek aralıkları 22 mm olmalı.

-Peteklerin birbirine bağlantısı geçme olmalı.

-Kasası ve kanatçıkları alüminyum elektrostatik fırın boyalı olmalı

-Hava damperi alüminyum saçtan olmalı, hava ve basınç kontrolünü sağlayan damper kanatlarının montaj edildiği mil AISI 304 paslanmaz çelik malzeme olmalı ve mil çerçevenin iki tarafında sentetik malzeme ile yataklı olmalı.

-Ayar halkası alüminyumdan teflon yataklı olmalı ve damperi herhangi bir konumda sabitleştirme mekanizması plastik malzemeden olmalı.

-Difüzör Plenum kutusu;0,6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleştirilmiş olmalı.

-Plenum kutusu üzerinde montaj için dört adet bağlantı elemanı ve kutu içerisi alev süreksizliği özellikli 6mm kalınlığında, mat siyah akustik malzeme ile izolasyon yapılmış olmalı(İzolasyon özellikleri BS 476:Part6 ve Part7 standartları class0

3.9-Tel Kafes

-Çerçevesi alüminyum saçtan, tel kalınlığı 10 mm ,kafes araları 8 mm olmalı.

3.MUTFAK TESİSATI

3.1-Çalışma Tezgâhı, Evyeli Çalışma Tezgâhı, Duvar Dolabı, Davlumbaz, Bulaşık Sıyırma Tezgâhı

-Çalışma tezgâhı, pers baskılı evyeli çalışma tezgâhı, tezgâh dolabı, çekmesi, ara rafı 18/8 paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalı.

-Tüm birleştirilmeler argon ark kaynağı ile yapılmış ve kaynak izleri giderilmiş olmalı.

-Çalışma tezgâhının üst tablası preste imal edilmiş su taşma setli olmalı.

-Ayakları ayarlanabilir olmalı.

-Davlumbaz yağ tutucu filtreli ve davlumbazdan yağın alınması için yağ tahliye vanası olmalı.

3.2-Yağ Tutucu

-Gövdesi polietilen malzemeden ve çökertme oluşturacak şekilde eğimli olmalı.

-Gövde içerisine konulacak ızgara AISI 316 paslanmaz çelik malzemeden olmalı ve kolayca sökülüp takılmalı.

3.3.Yer ızgarası(500x200mm) ve( 300x300mm) Yer süzgeci

-Izgara gövdesi ve ızgarası paslanmaz çelik olmalı

3.4.Ayarlı İstif Rafı

-4 sıra ayarlı paslanmaz çelik tel raflı olmalı.

-Ayakları paslanmaz çelik ve tekerlikli olmalı

3.5.Notür Servis Tezgâhı ve Hareketli Çalışma Tezgâhı

-Çalışma tezgahı, pres baskılı evyeli çalışma tezgahı, tezgah dolabı, çekmesi, ara rafı 18/8 paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalı.

-Tüm birleştirilmeler argon ark kaynağı ile yapılmış ve kaynak izleri giderilmiş olmalı.

-Çalışma tezgâhının üst tablası presde imal edilmiş su taşma setli olmalı.

-Ayakları ayarlanabilir olmalı.

-Tezgâhların kafeterya bakan yüzeyi, kafeterya dekorasyonuna uygun ahşap malzeme ile kaplanmış olmalı.

26 Ocak 2018

Bu İçeriği Paylaş